Zariadenie opatrovateľskej služby Zariadenie opatrovateľskej služby Trnovec nad Váhom
Hlavná 589
925 71 Trnovec nad Váhom


Úsek administratívnych činností:
Ing. Alžbeta Motolíková
Kancelária prvého kontaktu na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom
tel.: 031/7781496

Úsek za prevádzku:
Adriana Baraníková
tel.: 031/7781514

Prevádzkovateľom zariadenia je Obec Trnovec nad Váhom. Zariadenie je prevádzkované v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov ďalších právnych predpisov. Zariadenie opatrovateľskej služby pre dlhodobý pobyt starých občanov (ďalej len „ZOS“) s nepretržitou prevádzkou je obytný dom s izbami so základným prevádzkovým zariadením bez príslušenstva. Je určený na poskytovanie sociálnej pomoci starým občanom, ktorí sú podľa odporúčania zdravotníckeho zariadenia odkázaní na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov. Účelom ZOS je poskytovanie opatrovateľskej služby starým občanom v stave sociálnej núdze, ktorú občan nevie prekonať vlastným pričinením, ani s pomocou rodiny a opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť občanovi v jeho byte.

Kapacita ZOS je 16 klientov.
Umiestnenie občana do ZOS sa uskutočňuje na základe žiadosti občana alebo z podnetu obecného úradu príslušného podľa trvalého bydliska žiadateľa. O poskytnutí služieb v ZOS a o úhradách rozhoduje Obec Trnovec nad Váhom na základe posúdenia žiadateľa.