Zber a uloženie komunálneho odpadu STAV EMISIÍ - VIAC INFORMÁCIÍ

Zber a uloženie komunálneho odpadu zabezpečuje pre Obec Trnovec nad Váhom firma Envi-Geos a.s. Nitra. Odpad sa zbiera z plastových odpadových nádob (120 l)), ktoré je možné si zakúpiť na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom. Cena plastovej odpadovej nádoby s kapacitou 120 l je 21,- Є

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len poplatok ) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, okrem elektronického odpadu, ktoré vznikajú na území obce. V obci je zavedený množstvový zber. Sadzba poplatku je 0,0139 Є za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. Úhrada poplatku sa zabezpečuje formou platných lístkov na Obecnom úrade. Hodnota jedného lístka je 1,80 Є, čo predstavuje vývoz za jednu zbernú nádobu. Frekvencia zvozu zberných nádob je zabezpečená pravidelne jedenkrát týždenne (piatok).

Každý poplatník podľa frekvencie vývozu zbernej nádoby je povinný zakúpiť potrebný počet lístkov priamo v pokladni Obecného úradu ( minimálne 3 kusy v hodnote 5,40 Є ).

Zberný dvor

Zberný dvor separovaných zložiek odpadu sa nachádza na konci Zongorovej ulice.

Prevádzkové hodiny
Letný režim:
Pondelok 14.00 - 18.00
Streda 14.00 – 18.00
Piatok 14.00 – 18.00
Sobota 14.00 – 18.00

Do zberného dvora môžu občania odovzdať vyseparované zložky odpadu

 • pneumatiky – preberajú sa: pneumatiky z osobných motorových vozidiel, bicyklov a motocyklov. Nepreberajú sa: pneumatiky s diskami
 • Akumulátory – preberajú sa opotrebované batérie a akumulátory. Nepreberajú sa poškodené batérie a akumulátory.
 • elektronika z domácností - preberajú sa staré pračky, žehličky, umývačky riadu, odstredivky, kávovary, elektronáradie, sušiče na vlasy, ohrievače, rozhlasové prijímače, mobilné telefóny, telefóny, počítače, klávesnice, videoprehrávače atď. Nepreberajú sa poškodené monitory a televízne prijímače s poškodenou obrazovkou.
 • železný šrot – preberá sa veľkoobjemový kovový šrot, nefunkčné kotle, sporáky, staré pletivo, riad, železné plechy. Konzervy a plechovky sa triedia zvlášť. Nepreberajú sa plechovky od farieb, riedidiel, chemikálií.
 • sklo – preberajú sa predmety zo skla, fľaše, poháre, črepy, okenné sklo. Nepreberajú sa porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, autosklá.
 • papier – preberá sa neznečistený papier. Nepreberá sa papier znečistený.
 • plasty – preberajú sa neznečistené plasty: plastový nábytok, kvetináče, plastové koše na odpadky, bielizeň, plastové nádoby – misky, vaničky, plastové police, hračky, podnosy, prepravky, bandasky, plastové sudy. Nepreberajú sa plasty z áut, prístrojové dosky, nárazníky, znečistené plasty od zeminy a chemikálií!!!
 • penový polystyrén – preberá sa čistý polystyrén z obalov (napr. televízory, monitory). Nepreberá sa znečistený polystyrén zo stavieb a pod.
 • plastové tégliky – preberajú sa čisté a staniolu zbavené nádobky od jogurtov, smotany, masla s označením PP alebo PS. Nepreberajú sa znečistené, resp. staniol obsahujúce obaly. Nepatria sem plastové obaly od rôznych kozmetických výrobkov a chemikálií.
 • fólie – preberajú sa fólie zbavené hrubých nečistôt ( zemina, klince, špagáty). Nepreberajú sa fólie znečistené.
 • plastové fľaše a obaly – preberajú sa PET fľaše, vypláchnuté obaly z aviváží, drogérie, čistiacich prostriedkov. Fľaše je potrebné upraviť stlačením!!! Nepreberajú sa obaly znečistené.
 • tetrapakové obaly – preberajú sa neznečistené obaly.
 • tlejivky a žiarivky – preberajú sa nepoškodené. Nepreberajú sa poškodené trubice či žiarivky.
 • zelený odpad zo záhrad (tráva, konáre)
 • oleje – preberáme odpadové oleje z kuchýň aj motorové oleje v dobre uzavretých nádobách.
POZOR ! Jednotlivé zložky musia byť roztriedené!

Obec Trnovec nad Váhom vždy prvý pondelok v mesiaci vykonáva bezplatný zber triedeného odpadu v plastových vreciach z Vašich domácností.

Čo triedime?

PAPIER

Patria sem: noviny, časopisy, knihy, kartóny, zošity, korešpondencia, lepenka, vrecká od múky, cukru
Nepatria sem: umelohmotné obaly, kopírovací papier, znečistený papier, stanioly, celofán, hygienické potreby

PLASTY A TETRAPAKOVÉ OBALY

Patria sem: stlačené tetrapakové obaly od mlieka, džúsov, vína, priesvitné, zelené a modré fľaše od minerálok a malinoviek s označením PET, plastové fľaše od aviváží, čistiacich prostriedkov, šampónov, s označením HD-PE. Fľaše upravte stlačením. Zátky z nich dajte dolu a priložte ich do vriec k fľašiam. Može byť na nich etiketa.
Nepatria sem: fľaše od, motorových olejov.

SKLO

Patria sem: predmety zo skla, nevratné fľaše, poháre, črepy, okenné sklo
Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo

Žiadame občanov, aby tieto zložky vzájomne nemiešali ani nepridávali do plastových vriec ďalšie zložky odpadu napr. komunálny odpad.

Takýto neroztriedený odpad nebude odvezený!