Organizačný poriadok Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom podľa §16 ods. 5. zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento

Organizačný poriadok
Obecného úradu v Trnovci nad Váhom

Úvodné ustanovenia
§ 1

1. Organizačný poriadok Obecného úradu v Trnovci nad Váhom je základnou organizačnou normou obecného úradu. Je záväzný pre všetkých jeho pracovníkov.
2. Organizačný poriadok obsahuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jedotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.

Prvá hlava
Právne postavenie obecného úradu

§ 2
Úvodné ustanovenia


1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.
2. Obecný úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh obecného zastupiteľstva, ním zriadených orgánov a starostu.
3. Obecný úrad vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

§3
Právne postavenie obecného úradu


1. Vnútornú organizáciu obecného úradu určuje na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo.
2. Obecný úrad nie je právnickou osobou.
3. Obecný úrad má sídlo v Trnovci nad Váhom č. 587.

§ 4
1. Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť úradu v tom ktorom roku určuje obecné zastupiteľstvo, spravidla pri schvaľovaní rozpočtu obce. Obecné zastupiteľstvo môže vo výnimočných a dostatočne odôvodnených prípadoch objem mzdových prostriedkov upraviť aj v priebehu kalendárneho roka.
2. Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami upravujú zásady hospodárenia s majetkom obce .

Druhá hlava
Postavenie obecného zastupiteľstva a starostu vo vzťahu k obecnému úradu

§ 5
Postavenie obecného zastupiteľstva


1. Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní úlohy, vyplývajúce zo zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, najmä:
 • schvaľuje Organizačný poriadok obecného úradu
 • určuje vnútornú organizáciu obecného úradu
 • rozhoduje vo veciach, týkajúcich sa nakladania a hospodárenia so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami
 • schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a finančných zdrojov obce a kontroluje finančné hospodárenie s ním
 • schvaľuje spôsob odmeňovania pracovníkov obecného úradu
 • schvaľuje rozpočet obce - včítane časti, týkajúcej sa obecného úradu - jeho zmeny a kontroluje jeho čerpanie
2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších veciach, pokiaľ je toho názoru, že je to v dôležitom obecnom záujme.

§ 6
Postavenie starostu obce


1. Starosta je predstaveným zástupcom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
2. Starosta je štatutárnym orgánom obce.
3. Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
 • vykonáva správu obce v súlade so zákonmi, Štatútom obce Trnovec nad Váhom a všeobecne záväznými nariadeniami obce
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, Štatútom obce, alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • v pracovno-právnych a mzdových otázkach plní úlohu vedúceho organizácie
 • schvaľuje výdavkové položky (doklady, faktúry...)
 • podpisuje faktúry a všetku korešpondenciu obecného úradu, pokiaľ týmito právomocami nepoveril inú osobu (prednostu UcÚ, prípadne príslušného referenta)
 • udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach
 • schvaľuje podanie žalôb
4. Výkonným útvarom starostu je sekretariát starostu, jeho činnosť riadi starosta obce. Pracovník sekretariátu vo funkcii odborného asistenta je priamo podriadený starostovi obce.

Odborný asistent vykonáva najmä tieto činnosti:
a) vybavuje písomnú agendu a poštu starostu, vyhotovuje čistopisy písomných materiálov pre starostu, vedie evidenciu porád, zasadnutí, rokovaní, podľa potreby a požiadaviek vyhotovuje zápisnice z týchto zasadnutí, riadi sa pokynmi starostu obce
b) zabezpečuje a vykonáva regionálny rozvoj obce
c) spracováva podklady k rozvojovým projektom na miestnej a regionálnej úrovni a spolupracuje pri ich vypracovaní
d) spolupracuje s prednostom úradu a ostatnými referátmi obecného úradu.

Tretia hlava
Organizácia obecného úradu a pracovníci obecného úradu

§ 7

1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, tvorený pracovníkmi obce. Sú to referenti, zodpovední za jednotlivé úseky činnosti obecného úradu.
2. Na čele obecného úradu je prednosta obecného úradu.
3. Obecný úrad sa člení na referáty.

§ 8
Prednosta úradu


1. Na čele Obecného úradu je prednosta.
2. Prednosta obecného úradu je pracovníkom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce.
3. Prednosta zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce.
4. Prednosta obce plní najmä tieto úlohy:
 • organizuje a riadi prácu obecného úradu, zabezpečuje jeho správny chod, riadi a kontroluje plnenie povinností pracovníkov, vyplývajúcich z ich pracovných náplní
 • vypracúva písomné vyhotovenie všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
 • vypracováva návrhy vnútroorganizačných predpisov obce
 • v spolupráci s ekonómom obecného úradu vypracováva návrh rozpočtu obce na príslušný rok, priebežne sleduje plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a vypracováva záverečné hodnotenie čerpania rozpočtu obce
 • po odsúhlasení so starostom obce zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obecného úradu, jeho zariadení a iných pracovísk a stará sa o ich údržbu
 • je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú obecného úradu, pokiaľ nie sú Štatútom obce alebo týmto organizačným poriadkom zverené starostovi obce prípadne iným pracovníkom obce
 • v súčinnosti so starostom obce organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne, prípadne iných živelných pohrôm a havárií
 • plní úlohy na úseku požiarnej ochrany, vyplývajúce z platnej právnej úpravy a úlohy súvisiace s ochranou a bezpečnosťou zdravia a života pri práci
 • predkladá materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií na úseku svojej činnosti
 • pripravuje návrhy nariadení obce a vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
 • podpisuje spolu so starostom obce zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.
5. Prednota obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

§ 9
Referáty obecného úradu


1. Referáty obecného úradu sú základnými organizačnými útvarmi obecného úradu. Jednotlivé referáty medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre ne vyplývajú.
2. Obecný úrad má vytvorené tieto referáty:
 • referát pre spisovú službu
 • referát pre vnútornú správu
 • referát ekonomický
 • referát pre dane a poplatky, pokladňa
 • referát technický
 • referát pre verejno-prospešné práce, nakladanie s odpadmi a starostlivosť o životné prostredie
 • referát kultúrny (miestne kultúrne stredisko)
 • hlavný kontrolór obce ( za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu )
3. Obsahová náplň činnosti jednotlivých referátov je uvedená v prílohe tohto organizačného poriadku.
4. Jednotliví referenti plnia na svojom úseku úlohy, ktoré pre nich vyplývajú z náplne práce, najmä:
 • zabezpečujú písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce
 • pripravujú a zabezpečujú odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií
 • pripravujú návrhy všeobecne záväzných nariadení obce
 • koordinujú činnosť zariadení obce
 • zabezpečujú plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec
5. Referenti plnia aj ďalšie úlohy, ktoré im uloží starosta obce a obecné zastupiteľstvo.
6. Referenti na svojom úseku realizujú výkon rozhodnutia obce, a to v prípadnej súčinnosti s ostatnými referentmi, obecnou políciou, orgánmi štátnej správy a policajného zboru Slovenskej republiky.

§ 10
Práva a povinnosti pracovníkov obecného úradu


1. Práva a povinnosti pracovníkov obecného úradu sú upravené v Zákonníku práce a v predpisoch vydaných na jeho vykonanie, ako aj v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch a v Pracovnom poriadku Obecného úradu v Trnovci nad Váhom.
2. Práva a povinnosti pracovníkov obecného úradu sú zakotvené tiež v pracovnej zmluve, vo vnútrorganizačných normatívnych právnych aktoch a v pokynoch starostu .

Štvrtá hlava
Spisová služba a obeh písomností

§ 11
Spisová služba


1. Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na obecnom úrade zod¬povedá prednosta obecného úradu a každý referent na úseku svojej činnosti.
2. Každý pracovník je povinný správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami a zodpovedá za ich ochranu.
3. Vyhotovovanie, odosialanie, označovanie spisov, príjem a triedenie zásielok, ich archivovanie a skartáciu spisov podrobne upravuje Spisový a skartačný poriadok.

§ 12
Obeh písomností


1. Na obehu písomností sa zúčastňujú jednotliví referenti obecného úradu a starosta obce, ktorí písomnosti vyhotovujú, kontrolujú, preskúmavajú a schvaľujú.
2. Podrobnejšia úprava obehu písomností je obsiahnutá v Spisovom a skartačnom poriadku.

Piata hlava
Pečiatky

§ 13

1. Obecný úrad používa okrúhlu pečiatku uprostred so znakom Slovenskej republiky s textom "Obec Trnovec nad Váhom" pri prenesenom výkone štátnej správy.
2. Okrúhla pečiatka s erbom obce sa používa pri originálnej kompetencii obce.
3. Obecný úrad ďalej používa podlhovastú pečiatku s textom "Obecný úrad 925 71 Trnovec nad Váhom".

Šiesta hlava
Ochrana majetku obecného úradu

§ 14

1. Za ochranu objektov a zvereného majetku v súlade so všeobecne záväznými predpismi zodpovedá starosta a ďalší pracovníci obecného úradu v rozsahu svojej pôsobnosti.

Siedma hlava
Záverečné ustanovenia

§ 15

1. Organizačný poriadok Obecného úradu v Trnovci nad Váhom je jeho základnou organizačnou normou.
2. Starosta obce je povinný zabezpečiť oboznámenie podriadených pracovníkov s týmto organizačným poriadkom - včítane jeho prípadných neskorších zmien a doplnkov - a to najneskôr pri nástupe do zamestnania. Zároveň je povinný vyžadovať jeho dôsledné plnenie.
3. Organizačný poriadok Obecného úradu v Trnovci nad Váhom je k dispozícii pracovníkom obecného úradu u starostu obce, ktorý je povinný umožniť do neho nahliadnuť.
4. Tento organizačný poriadok Obecného úradu v Trnovci nad Váhom schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom dňa 15.08.2011 uznesením číslo 45/2011/B. bod 2.
5. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia.

V Trnovci nad Váhom dňa 15.08.2011.

Ing. Ján Hrabovský
starosta obce