Zásady odmeňovania poslancov Obce Trnovec nad Váhom I. Všeobecné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 26. januára 2015 uznesením č.5/2015 schválilo tieto Zásady odmeňovania poslancov Obce Trnovec nad Váhom.

II.
Rozsah platnosti


Tieto Zásady odmeňovania poslancov (ďalej poslanec) Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom(ďalej len Zásady) upravujú odmeňovanie: zástupcu starostu obce, poslancov , predsedov a členov stálych komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Trnovci nad Váhom.

III.
Zástupca starostu obce


Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu je stanovená suma vo výške 10% platu starostu obce, stanoveného podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Alikvotná časť odmeny mu patrí aj za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k povereniu výkonom funkcie zástupcu starostu a súčasne aj za kalendárny mesiac zániku výkonu funkcie, a to prepočítanej na kalendárne dni výkonu funkcie.

Odmena zástupcu starostu sa vypláca mesačne.

IV.
Poslanec obecného zastupiteľstva


Odmena poslanca obecného zastupiteľstva sa skladá z dvoch častí - paušálnej odmeny vo výške 25% z mesačnej odmeny zástupcu starostu a 25% z mesačnej odmeny zástupcu starostu, ktorá je vyplácaná za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva., ktorého sa poslanec osobne zúčastní. Podkladom na ich vyplatenie je zápisnica zo zasadnutia a prezenčné listiny obecného zastupiteľstva.

Odmena poslanca sa vypláca štvrťročne.

V.
Predseda a člen stálej komisie obecného zastupiteľstva


Poslancovi, ktorý je zároveň predsedom stálej komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 10% z mesačnej odmeny zástupcu starostu obce.

Členom stálych komisií, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva, je stanovená odmena vo výške 10% z mesačnej odmeny zástupcu starostu obce.

Odmeny predsedov komisií a členov komisií sa vyplácajú na základe účasti na zasadnutiach stálej komisie obecného zastupiteľstva. Podkladom pre ich vyplatenie je zápisnica zo zasadnutia komisie a prezenčné listiny komisie.

Odmena sa vypláca polročne.

VI.
Záverečné ustanovenia


Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obce Trnovec nad Váhom schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 26. januára 2015 uznesením č. 5/2015.

Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obce Trnovec nad Váhom nadobúdajú účinnosť dňom 1. februárom 2015.

Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad odmeňovania sa ruší doterajší odmeňovací poriadok zo dňa 12. 2. 2007 a dodatok č. 1 k tomuto odmeňovaciemu poriadku zo dňa 25. 1. 2012.

V Trnovci nad Váhom 26. januára 2015
Ing. Július Rábek
starosta obce