Komisie OZ

1. Komisia finančná a podnikateľská

Zaujíma svoje odborné stanoviská najmä v súvislosti:

 • s návrhom rozpočtu obce a organizácií riadených obcou, so zmenami rozpočtu
 • so záverečným účtom obce
 • s podporou podnikania
 • s analýzami plnenia rozpočtov
 • s prijímaním úverov alebo pôžičiek
 • s určovaním výšky obecných poplatkov
 • so zriaďovaním a zrušovaním rozpočtových a príspevkových organizácií obce
 • so zakladaním a zrušovaním obchodných spoločností
 • s návrhmi VZN obce v oblasti finančnej a podnikateľskej
 • so žiadosťami o poskytnutie dotácií a návratných finančných výpomocí
 • s ďalšími záležitosťami, ktoré spadajú pod oblasť pôsobenia tejto komisie
Predseda: Róbert Láng
Členovia: Mgr. Pavol Andel, Erika Fülöpová, Alexander Harmath, PaedDr. Ladislav Kosztanko, PaedDr. Imrich Suba, PhD., Mgr. Adrián Vološin

2. Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva

Zaujíma svoje odborné stanoviská najmä v súvislosti:

 • s návrhom rozpočtu obce a organizácií riadených obcou, zmenami rozpočtu
 • so záverečným účtom obce
 • s návrhom programu odpadového hospodárstva
 • so zásobovaním pitnou vodou a odkanalizovaním obce
 • s koncepciou tvorby a ochrany životného prostredia
 • s čistotou obce, správou a údržbou verejnej zelene, odvozom komunálneho odpadu
 • s realizáciou investičnej činnosti
 • s budovaním technickej infraštruktúry a dopravných stavieb
 • s návrhmi VZN obce v oblasti životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva
 • s technickým stavom miestnych komunikácií
 • s označovaním ulíc a verejných priestranstiev
 • s posudzovaním koncepcie z hľadiska rozvoja obce
 • s ďalšími záležitosťami, ktoré spadajú pod oblasť pôsobenia tejto komisie
Predsedníčka: Ing. Petronela Vižďáková
Členovia: RNDr. Edita Belovičová, Edita Bócsová, Ing. Jaroslav Hlavatý, PaedDr. Ladislav Kosztanko, Gabriela Melegová, Katarína Tusková, Ing. Ján Valo

3. Komisia školstva, mládeže a kultúry

Zaujíma svoje odborné stanoviská najmä v súvislosti:

 • s návrhom rozpočtu obce a organizácií riadených obcou, zmenami rozpočtu
 • so záverečným účtom obce
 • s návrhmi koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení
 • s výchovno-vzdelávacím procesom na školách
 • s návrhom na rozdeľovanie financií školám a školským zariadeniam
 • s materiálno-technickým vybavením škôl a školských zariadení
 • s ochranou kultúrnych pamiatok
 • s koncepciou rozvoja kultúry,
 • s plánom kultúrnych podujatí
 • s posudzovaním projektov občianskych združení, iných právnických a fyzických osôb
 • v oblasti kultúry, ktoré žiadajú finančnú podporu z rozpočtu obce
 • s organizačno-technickým zabezpečením obecných kultúrno-spoločenských podujatí
 • s poskytovaním dotácií na organizovanie kultúrnych podujatí
 • s návrhmi VZN obce v oblasti školstva, kultúry a mládeže
Predsedníčka: Erika Fülöpová
Členovia: Martin Hajdu, Silvia Hlavatá, Iveta Mesárošová, Katarína Tusková

4. Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva

Zaujíma svoje odborné stanoviská najmä v súvislosti:

 • s návrhom rozpočtu obce a organizácií riadených obcou, zmenami rozpočtu
 • so záverečným účtom obce
 • so zriaďovaním, zrušovaním, zmenami a doplnkami v náplni činnosti ZOS
 • s poskytovaním starostlivosti v oblasti sociálnych služieb
 • s návrhom poradovníka žiadateľov o obecný byt
 • s výmenou bytov, poskytnutím náhradného bytu, výpoveďou z nájmu bytu
 • so žiadosťami a návrhmi na poskytovanie dotácií alebo návratných finančných
 • výpomocí žiadateľom poskytujúcim sociálnu alebo zdravotnú starostlivosť
 • s návrhmi VZN obce týkajúcich sa oblastí sociálnej, zdravotnej a bytovej
 • s ďalšími záležitosťami, ktoré spadajú pod oblasť pôsobenia tejto komisie
Predseda: Ing. Jozef Hanzlík
Členovia: Edita Bócsová, Jaroslav Čerhák, Erika Fülöpová, Katarína Jarošová

5. Komisia športu

Zaujíma svoje odborné stanoviská najmä v súvislosti:

 • s návrhom rozpočtu obce a organizácií riadených obcou, zmenami rozpočtu
 • so záverečným účtom obce
 • s posudzovaním projektov občianskych združení, iných právnických a fyzických osôb
 • v oblasti športu, ktoré žiadajú finančnú podporu z rozpočtu obce
 • s návrhmi VZN obce v oblasti športu
 • s výstavbou, údržbou, využívaním a správou obecných športových zariadení
 • s usporiadaním obecných športových podujatí
 • s koncepciou rozvoja športu a telesnej kultúry
 • s utváraním podmienok pre rozvoj športu pre všetkých
 • s podporou organizovania telovýchovných, turistických a športových podujatí
 • s ďalšími záležitosťami, ktoré spadajú pod oblasť pôsobenia tejto komisie
Predseda: PaedDr. Imrich Suba, PhD.
Členovia: Lórant Ajtics Horváth, Štefan Kocsis, Jozef Kukan, Róbert Láng, PaedDr. Róbert Mittermayer, PhDr. Marián Takáč

6. Komisia pre dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona NRSR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri vykonávaní funkcií verejných funkcionárov

Zaujíma svoje odborné stanoviská najmä v súvislosti:

komisia je zriadená a plní úlohy podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov.
Predsedníčka: RNDr. Edita Belovičová
Členovia: Ing. Jaroslav Hlavatý, PaedDr. Ladislav Kosztanko, PaedDr. Imrich Suba, PhD.