Všeobecne záväzné nariadenia Všeobecné záväzné nariadenia obce (VZN) sú právnym predpisom platným na území obce. Všetci obyvatelia obce sú povinní plniť si povinnosti, ktoré im VZN stanovujú.

Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, mesto vydáva pre územie obce všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len "nariadenie"). Nariadenie nesmie odporovať ústave ani zákonu. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy (§ 5) môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, sa zverejní vo vývesnej tabuli obce, na internetovej adrese obce alebo iným spôsobom v obce obvyklým, najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Dňom vyvesenia návrhu nariadenie začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo upresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade.

Navrhované všeobecne záväzné nariadenia na pripomienkovaniePlatné všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o dani z nehnuteľností Všeobecne záväznom nariadení Obce Trnovec nad Váhom č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnovec nad Váhom O podmienkach a podrobnostiach vodenia psov na území obce Trnovec nad Váhom Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec nad Váhom DODATOK k všeobecnemu záväznému nariadeniu číslo l/2012 o sociálnych službách v obci Trnovec nad Váhom O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd O udeľovaní ocenení obce Trnovec nad Váhom Všeobecne záväzné nariadenia obce Trnovec nad Váhom č. 1/2013, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Trnovec nad Váhom Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o dani z nehnuteľností Požiarny poriadok obce Trnovec Nad Váhom o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Trnovec nad Váhom o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Trnovec nad Váhom Zásady Obce Trnovec nad Váhom určujúce pravidlá nájmu a prenájmu bytových a nebytových priestorov a obecných pozemkov Zásady pre tvorbu a hospodárenie s finančnými prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv (FPÚO) Nariadenie o nakladaní s bytmi O sociálnych službách v obci Trnovec nad Váhom O poskytovaní sociálnych služieb O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom 1/2011 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom. VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane. VZN o stanovení cien za služby, vykonávané a zabezpečované obcou VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia VZN o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v obci Trnovec nad Váhom VZN názvy ulíc VZN o určení školského obvodu VZN čas predaja VZN dotácie VZN o službách VZN o zriadení obecnej polície VZN o ŽP VZN o odpadoch 2004