Vzdelávanie a školstvo Obec Trnovec nad Váhom je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Trnovci nad Váhom.

Základné údaje o ZŠ
Názov ZŠ: Základná škola s materskou školou
Adresa: 925 71 Trnovec nad Váhom č. 302
Telefón: 031/7781290
E-mail: ztkladuf@zstrnovecnv.edu.sk
Zriaďovateľ: Obec Trnovec nad Váhom
Riaditeľka školy: Mgr. Tatiana Srňáneková
Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: Mgr. Miriam Žigová
Výchovný jazyk: slovenský

Základné údaje o MŠ
Názov MŠ: Základná škola s materskou školou
Adresa: 925 71 Trnovec nad Váhom
Telefón: 031/7781386
Fax: 031/7781296
e-mail: ztkladuf@zstrnovenv.edu.sk
Zriaďovateľ školy: Obec Trnovec nad Váhom
Zástupkyňa riaditeľky: Mária Hippová
Výchovný jazyk: slovenský
Rada školy pri ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom
Metodický orgán školy: Okresný úrad – ŠaľaVzdelanostná štruktúra obce podľa údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 2011 odzrkadľuje vidiecky charakter (tabuľka 2.1.30, graf 2.1.34). Prevláda základné vzdelanie (18,5 %) a druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvatelia s učňovským vzdelaním bez maturity (celkom 18,2 %). Percentuálne zastúpenie obyvateľov so základným vzdelaním v obci v porovnaní s údajmi okresu Šaľa a Nitrianskeho samosprávneho kraja je o niečo väčšie. Tretiu skupinu najvyššieho ukončeného stupňa školského vzdelania tvoria obyvatelia so strednou odbornou školou s maturitou (celkom 3,2 %), ktorá má najmenšie percentné zastúpenie zo všetkých porovnaných údajov. 10% obyvateľov obce má vysokoškolské vzdelanie, čo ešte stále zaostáva za priemerom okresu Šaľa (10,5 %) a Nitrianskeho samosprávneho kraja (12%). V obci sa nachádza základná aj materská škola s vyučovacím jazykom slovenským. Podľa údajov obecného úradu, základnej a materskej školy počet žiakov za posledných 10 rokov má stagnujúci, resp. prudko klesajúci charakter (tabuľka 2.1.31, graf 2.1.35). Vzhľadom na strom života obyvateľov obce (tabuľka 2.1.9, graf 2.1.9 a 2.1.10) tento trend bude pokračovať aj naďalej a môže sa zmeniť len pri vysokej pozitívnej migrácii.

Tabuľka 2.1.30: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho ukončeného stupňa školského vzdelaniaZdroj: SODB 2011

Graf 2.1.34: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho ukončeného stupňa školského vzdelaniaTabuľka 2.1.31: Počet žiakov na ZŠ a MŠ s VJS v Trnovci nad VáhomZdroj: obecný úrad, základná a materská škola

Graf 2.1.35: Počet žiakov na základnej a materskej škole v Trnovci nad Váhom