Kultúrne zdroje a historické pamiatky Kultúrne zdroje a historické pamiatky Na území obce sa nachádza veľa kultúrnych a historických zdrojov (tabuľka 2.1.24). Na zachovanie tradícií v predošlých rokoch boli založené viaceré kultúrne organizácie, ktoré však v súčasnosti nefungujú, resp. nepôsobia pravidelne. Napriek bohatej histórii v obci nie je zriadené žiadne múzeum alebo pamätná izba. Z obce nepochádza osobnosť, ktorej význam by sa dal použiť na účely marketingu.

Významné historické pamiatky na území obce: Rímskokatolícky kostol v Hornom Jatove – bol postavený v 19.storočí. Kostol je vysvätený na sviatok sv. Petra a Pavla (29. júna).

Zvonica – je umiestnená mimo kostola, v strede dediny. Zvonica je barokovo-klasicistická stavba.

Socha ukrižovaného Krista - bola postavená na pamiatku ukončenia morovej epidémie v r. 1832.

Socha sv. Floriána. Je ochrancom proti požiaru, a dal ju postaviť pri príležitosti 50. výročia svojho založenia miestny požiarny zbor v roku 1924.

Rímskokatolícky kostol - bol postavený v roku 1725 s podporou Štefana Hunyadiho. Je pseudoklasicistický. Pôvodne stál mimo dediny na mieste pomerne bezpečnom pred povodňami. Postavený bol z pevného materiálu a bol prikrytý šindľami. Mal drevenú vežu. Upravený bol v roku 1911. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, v lodi je rovný strop. V čele priečelia je veža. Hlavný oltár pochádza z čias stavby kostola (je spomenutý už v kanonickej vizitácii v roku 1755). Zvon bol umiestnený mimo kostola, v strede dediny (pozri zvonica).

Zo všetkých historických pamiatok jedna je zapísaná do „Ústredného zoznamu pamiatkového fondu o nehnuteľných kultúrnych pamiatkach“, a to:

- Miesto pamätné s pomníkom (č. ÚZPF 2521/0) - Pomník manifestácie proti fašizmu, vojne a rozbitiu republiky, ktorá sa konala 4. septembra 1938 v Trnovci nad VáhomTabuľka 2.1.24: Kultúrna infraštruktúra
Názov zariadeniaPočet
kultúrny dom1
Knižnica1
klub dôchodcov1
Kostol2
Kaplnka2
farský úrad1
Sochy1
Parky1
chránené územia1
archeolog. náleziská1
pamätné miesta2
významné hroby1
Zvonice1
Zdroj: obecný úrad

Kultúrny a spoločenský život, trávenie volného času, spolky a tradície

Spoločenský život v Trnovci nad Váhom zabezpečuje 13 registrovaných a neregistrovaných mimovládnych organizácií (tabuľka 2.1.31). Technické a finančné podmienky činnosti spoločenských organizácií nie sú najlepšie. V obci nie je zriadená žiadna klubovňa pre mladých a nefunguje ani mládežnícka organizácia, ktorá by zastrešovala mládežnícke iniciatívy. Spoločenské miestnosti (veľká sála, klubová a prednášková miestnosť) so sociálnymi miestnosťami v kultúrnom dome, ktoré využívajú hlavne miestne kultúrne organizácie momentálne sú vo funkčnom stave, ale potrebovali by rekonštrukciu. V oblasti športu funguje „FK Dynamo Trnovec nad Váhom“, ktorý sa venuje futbalu a „TJ Dynamo Trnovec nad Váhom - oddiel stolného tenisu“. Stolný tenis má v obci dlhoročnú tradíciu. V obci pôsobia 4 družstvá, z ktorých jedno pôsobí v II. lige. Najviac kultúrnych podujatí organizuje „Základná organizácia Csemadok-u“, „Združenie rodičov školy Trnovec nad Váhom“, „Rímsko-katolícky farský úrad“ a „Spevácky súbor Jesenné ruže“. Do oblasti voľnočasových aktivít patria organizácie „Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu“, „ZO Slovenského zväzu záhradkárov“ a poľovnícke združenia „Drules“ a „Nimród“. Pre starších ľudí „Klub dôchodcov“ organizuje klubovú činnosť raz do týždňa. V obci existujú aj tradičné kultúrne, spoločenské a športové podujatia, ktoré ľudia z obce alebo celého regiónu veľmi radi navštevujú. Zoznam tradičných podujatí:

  • Deň matiek,
  • Maškarný ples pre deti,
  • Dni obce – v júni,
  • Stretnutia dôchodcov 70-ročných a starších – v októbri,
  • Hodové slávnosti – prvá nedeľa po 6. auguste,
  • Sakrálna tvorba skupín – v máji,
  • Štefanská zábava a Fašiangová zábava,
  • Deň Mikuláša pre deti – Farský úrad
  • Pohár starostu obce – futbalový turnaj.
Okrem spomínaných zariadení na trávenie voľného času (tabuľka 2.1.33) existuje ešte futbalové ihrisko so štadiónom Antona Keszeliho, detské ihrisko, posilňovňa, strelnica, telocvičňa a komunitné centrum v Hornom Jatove. Futbalové ihrisko a telocvičňa sa nachádzajú vedľa základnej školy v športovom areáli, rovnako multifunkčné ihrisko. Telocvičňa je prístupná pre mládež na športovo-spoločenské účely zadarmo. Prevádzka komunitného centra v Hornom Jatove bola otvorená 27. 11. 2006. V súčasnosti využívajú jeho priestory najmä mladí ľudia a deti na rôzne záujmové a športové aktivity. Tabuľka 2.1.32: Spoločenské organizácie v obci Trnovec nad Váhom. Tabuľka 2.1.32: Spoločenské organizácie v obci Trnovec nad Váhom
Spoločenská organizáciaPočetNázov organizácie
futbalový klub 1FK Dynamo Trnovec nad Váhom
iné TJ 1TJ Dynamo Trnovec nad Váhom oddiel stolného tenisu
poľovnícke združenia 2Drules, Nimród
dobrovoľný hasičský zbor 1Dobrovoľný hasičský zbor Trnovec nad Váhom
MO CSEMADOK1ZO Csemadok Trnovec nad Váhom
združenie rodičov1ZRŠ Trnovec nad Váhom
klub dôchodcov1Klub dôchodcov
cirkevná organizácia1Rímsko-katolícky farský úrad
spevácke súbory1Jesenné ruže
Slov. červený kríž1Miestna organizácia Slovenského červeného kríža
iné organizácie1ZO Slovenského zväzu záhradkárov
rybársky zväz1Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
Celkom:13
Zdroj: obecný úrad
Tabuľka 2.1.33: Spoločenské a športové zariadenia

ZariadeniePočet
Futbalové ihrisko2
Štadión1
Telocvičňa1
Posilňovňa1
Strelnica1
Kultúrny dom1
Komunitné centrum1
Knižnica1
Zdroj: obecný úrad