Obyvateľstvo a jeho štruktúra Na základe údajov získaných zo sčítania obyvateľstva z rokov 1961, 1970, 1980, 1991, 2001 a 2011 vývoj počtu obyvateľov v Trnovci nad Váhom od roku 1961 do roku 1991 mal klesajúci charakter (tabuľka 2.1.6, graf 2.1.4) a za posledných 15 rokov má stúpajúcu tendenciu (tabuľka 2.1.7, graf 2.1.5). Zo získaných údajov ďalej vyplýva, že počet poproduktívneho obyvateľstva stále klesá, predproduktívne obyvateľstvo má stúpajúcu tendenciu a počet produktívneho obyvateľstva lineárne stúpa (tabuľka 2.1.7, graf 2.1.6). Zvýšený počet produktívneho obyvateľstva a celkového počtu obyvateľstva za posledných 10 rokov je zapríčinený pozitívnym migračným trendom, keďže demografický trend má okrem roku 1996 negatívny charakter (tabuľka 2.1.10, graf 2.1.11). V rozdelení podľa pohlavia (graf 2.1.7) sú taktiež veľké rozdiely, v prípade predproduktívneho obyvateľstva je mierna prevaha chlapcov (rozdiel 1,88 %), u produktívneho obyvateľstva je prevaha mužov (rozdiel 4,47 %) a u poproduktívneho obyvateľstva sa prejavuje výrazná prevaha žien (rozdiel 6,35 %). Zo stromu života obyvateľov (tabuľka 2.1.9, graf 2.1.9) vyplýva, že vo vekových kategóriách pod 10 rokov dochádza k výraznému poklesu populácie. Priemerný vek obyvateľstva (tabuľka 2.1.8, graf 2.1.8) v porovnaní s okolitými obcami má mierne stúpajúci priebeh. Priemerný vek obyvateľstva v Trnovci nad Váhom (39,77 roka) v porovnaní s priemerným vekom v meste Šaľa (37,29 roka) a okrese Šaľa (39,46 rokov) je vyšší v priemere o 2,48 roka ako v meste Šaľa a o 0,37 roka vyšší ako okresný priemer.

Tabuľka 2.1.6: Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1961
Rok196119701980199120012011
Trnovec nad Váhom327731452825245325412652
Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf 2.1.4: Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1961Tabuľka 2.1.7: Vývoj počtu obyvateľov v obci
Zdroj: Štatistický úrad SR Krajská správa v Nitre

Graf 2.1.5: Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1996


Graf 2.1.6: Vývoj počtu obyvateľstva


Graf 2.1.7: Obyvateľstvo v roku 2011


Tabuľka 2.1.8: Priemerný vek obyvateľstva

Zdroj: Štatistický úrad SR Krajská správa v Nitre

Graf 2.1.8: Priemerný vek obyvateľstva


Tabuľka 2.1.9: Strom života obyvateľov v roku 2001

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 (ďalej: SODB 2011)

Graf 2.1.9: Strom života obyvateľov


Graf 2.1.10: Strom života obyvateľov podľa pohlavia


Tabuľka 2.1.10: Demografický trend obyvateľstva

Zdroj: Obecný úrad

Graf 2.1.11: Demografické krivky v Trnovci nad Váhom


Vierovyznanie

Obec charakterizuje výrazná prevaha katolíkov (tabuľka 2.1.11, graf 2.1.12). V obci sa 19 % obyvateľstva nehlási k náboženskému vierovyznaniu.

Tabuľka 2.1.11: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania za rok 2011
Rímskokatolícka cirkevReformovaná kresťanská cirkevEvanjelická cirkevOstatnéNezistenéBez vyznania
1784514353277444
Zdroj: SODB 2011

Graf 2.1.12: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania za rok 2011


Národnosti, menšiny

Z hľadiska národnostného zloženia je obec rôznorodá (tabuľka 2.1.12, graf 2.1.13). Výraznú prevahu obce tvoria obyvatelia slovenskej národnosti (74 %), ale značný je aj podiel obyvateľstva maďarskej národnosti (24 %). Podľa údajov zo sčítania ľudu z roku 2001 české obyvateľstvo tvorí 1 % z obyvateľov obce.

Tabuľka 2.1.12: Národnostné zloženie v roku 2011
Celkový počet obyv.Národnosť
SlovenskáMaďarskáRómskaČeskáInáNezistená
2652201846911164134
Zdroj: SODB 2011

Graf 2.1.13: Národnostné zloženie v roku 2011