Organizácie a združenia Poľovnícke združenie Nimród

Členovia poľovníckeho združenia Nimród v Trnovci nad Váhom venujú zvýšenú pozornosť a aktivitu plneniu svojich úloh v poľovnom revíri. Vykonávajú pochôdzky po revíri, tlmia škodnú zver, odhaľujú porušovateľov poľovníckych predpisov a vykonávajú rôznu brigádnickú činnosť. Ďalej spolupracujú s deťmi a mládežou, okrem teoretickej prípravy chodia s nimi do prírody a berú ich na podujatia poľovníckeho združenia, napr. odchyt zajacov. Poľovnícke združenie organizuje aj posedenia s rodinnými príslušníkmi, besedy a pod. Predsedom poľovníckeho združenia Nimród je Ing. Ján Gašparík.

Poľovnícke združenie Drules

Členovia poľovníckeho združenia Drules rovnako ako ich kolegovia berú vážne svoju úlohu pri ochrane prírody a krajiny. Pravidelne vykonávajú brigády nielen vo svojom revíri, ale aj pri upratovaní brehov našich rybníkov. Poľovnícky dom poskytli aj žiakom základnej školy, poučili ich o tom, aké dôležité je chrániť prírodu. Predsedom tohto poľovníckeho združenia je RSDr. Karol Éles. Na strelnici Hubert v Trnovci nad Váhom sa dňa 23. 6. 2012 konal X. okresný poľovnícky deň OkO SPZ Šaľa pre členov poľovníckej organizácie a milovníkov prírody.

Miestna organizácia Csemadok

Pôvodný názov tejto kultúrnej organizácie bol „Kultúrny zväz maďarských pracujúcich v Československu“ a jeho vznik sa datuje do roku 1949. Terajší názov je „Maďarský kultúrny a spoločenský zväz na Slovensku“ (Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmüvelödési Szövetség – CSEMADOK). V obci Trnovec nad Váhom vznikla miestna organizácia Csemadok-u v roku 1950, ktorá však v období zániku maďarskej školy v obci v 60. rokoch zanikla, hoci jej činnosť bola veľmi pestrá a užitočná. Po takmer 20-ročnej nečinnosti 12. 02. 1984 sa opäť založila v našej obci miestna organizácia Csemadok-u. O jej vznik sa najviac pričinili Július Láng, Štefan Takács, PaedDr. Anna Šubová, Karol Molnár, Ladislav Rapca, František Szovics, Alexej Valkár, Vojtech Mezei, Dezider Batyka a iní. V súčasnosti je organizácia jednou z najpočetnejších v obci a jej predsedníčkou je PaedDr. Anna Subová. Csemadok organizuje rôzne kultúrne podujatia, zábavy, stretnutia s maďarskými spisovateľmi a umelcami, spolupracuje s obcou pri organizovaní kultúrnych podujatí .

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov

Predsedníčkou základnej organizácie SZZ je Júlia Kaňová.

Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu

Hlavnou náplňou činnosti obvodnej organizácie je zabezpečiť hájenie revírov, prikrmovanie rýb, starostlivosť o vodné plochy, údržbu rybárskeho domu a organizovanie rybárskych pretekov. Predsedom je Ferdinand Vančík, hospodárom Ing. Jozef Belovič .

Klub dôchodcov

Predsedníčkou klubu dôchodcov je Alžbeta Mandáková. V rámci klubu dôchodcov funguje aj spevácky súbor Jesenné ruže. Spevácky súbor sa pravidelne stretáva na nácvikoch a vzorne reprezentuje klub dôchodcov nielen v obci, ale i mimo nej.