Štatút obce Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom na základe §-u 11 ods . 3 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územia obce Trnovec nad Váhom tento

Štatút
obce Trnovec nad Váhom

Prvá hlava

§ 1
Úvodné ustanovenia


Štatút obce Trnovec nad Váhom upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
Štatút obce Trnovec nad Váhom je základným normatívno - právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2
Postavenie obce


Obec Trnovec nad Váhom je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
Územie obce tvoria katastrálne územia Trnovec nad Váhom, Horný Jatov a jej jednotlivé časti: Trnovec nad Váhom, Horný Jatov, Kľučiareň, Nový Dvor.
Podrobné grafické vymedzenie územia obce tvorí prílohu tohto štatútu.
Zmeny územia obce Trnovec nad Váhom možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
Obec je právnickou osobu samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
Obec má právo na svoje obecné symboly.
Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom .

§ 3
Obyvatelia obce


Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a § 4 ods . 2 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení ďalších zmien a doplnkov (ďalej len zákon).
Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok, alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4
Samospráva obce


Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a) orgánov obce
b) hlasovaním obyvateľov obce
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.

Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.
Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre katastrálne územie obce všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.
Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.
Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom.

Druhá hlava
Majetok obce

§ 5
Nakladanie s majetkom obce


Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva právnických osôb založených obcou.
Obec môže zveriť svoj majetok do správy organizáciám, ktoré založila alebo zriadila.
Majetok obce je možné použiť najmä:

• pre verejné účely
• na podnikateľskú činnosť
• na výkon samosprávy obce.

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať.
Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre obecné podniky, alebo pre inú formu podnikateľskej činnosti.
Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť orgánov obce.
Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 6
Hospodárenie s majetkom obce


Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:

• udržiavať a užívať majetok
• chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
• používať všetky právne prostriedky na ochranu, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi
• viesť majetok v predpísanej evidencii

Na rozmnoženie, zveľaďovanie majetku môže obec zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
V majetkových veciach (majetko-právnych záležitostiach) obce Trnovec nad Váhom koná v jej mene starosta.

§ 7
Obecné podniky a organizácie


Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.
Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.
Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.
Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú " Zásady hospodárenia s majetkom obce Trnovec nad Váhom ", ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Tretia hlava
Financovanie a rozpočet obce

§ 8
Financovanie


Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, prípadne s inými právnickými a fyzickými osobami.
Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu SR.

§ 9
Rozpočet


Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvalovaný obceným zastupiteľstvom. Do schválenia rozpočtu obec hospodári na základe rozpočtového provizória v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet.
Pred schválením sa rozpočet obce zverejní najmenej na 15 dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.
Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, obecných podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií, dane z objemu miezd a dotácie zo štátneho rozpočtu.
Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru.
O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.
O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
Prebytky rozpočtu obce sa prevedú do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok do fondu rezerv.
Starostom poverený pracovník obce vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finačných vzťahoch k štátnemu rozpočtu.
Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov, obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Ročnú účtovnú závierku obce Trnovec nad Váhom overuje auditor.
Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa v čase od 01.01. rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtové hospodárenie rozpočtovým provizóriom.
Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

Štvrtá hlava
Orgány obce

§ 1O
Základné ustanovenie


Orgánmi obce Trnovec nad Váhom sú:

a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce,
c) komisie,
d) obecný požiarny zbor,
e) obecná polícia.
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce Trnovec nad Váhom. Obecné zatupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

§ 11
Obecné zastupiteľstvo


Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Trnovec nad Váhom zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Trnovec nad Váhom. Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom má 15 poslancov. Funkčné odobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastúpi teľstva.

§ 12
Úlohy obecného zastupiteľstva


Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §-u 11 ods.3 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony, týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kotrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa §-u 11 ods.4 písm. b) zákona č.369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11 ods. 4 písm. c) citovaného zákona
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
g) uznášať sa na nariadeniach
h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce
ch) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy
i) zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie
j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach
k) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
l) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
m) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku
n) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 25.000,- Sk
o) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 25.000,- Sk
p) schvaľovať aukčný predaj vecí
r) stanovovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb
s) schvaľovať štatút obce
Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek otázke života obce.
Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom.

§ 13
Starosta obce


Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.
Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto organizačným poriadkom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
e) uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insignie,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnom zastupiteľstve, avšak jeho uznesením nie je viazaný.
Ak si starosta neplní svoje povinnosti, najmä nezvolá viac ako štyri mesiace zasadnutie obecného zastupiteľstva, nevykonáva obecnú správu najmenej šesť mesiacov pre nespôsobilosť, pre chorobu alebo pre neprítomnosť v obci, obecné zastupiteľstvo môže 3/5 väčšinou všetkých svojich poslancov rozhodnúť o voľbe nového starostu.
Do zvolenia nového starostu a zloženia sľubu vykonáva jeho úlohy zástupca starostu.

§ 14
Zástupca starostu obce


Starosta obce má jedného zástupcu, ktorý je spravidla volený na celé funkčné obdobie na návrh starostu obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
Zástupca starostu obce zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
- nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu (§13 ods.3 zák.č. 369/90 Zb. v znení zmien a doplnkov)
- vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu
Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastúpiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne. Zástupca starostu v súčinnosti s pracovníkmi obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

§ 15
Hlavný kontrolór obce


Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou príp. v inom kontrolnom orgáne obce.

Hlavný kontrolór:
a) vykonáva kontrolu:
• nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol zverený obci
• účtovníctva a pokladničných operácií obecného úradu
• hospodárenia s finančnými zdrojmi obce
• čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
• správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci . účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

b) preveruje:
• ako si organizácie a podniky, ktoré sú v pôsobnosti obce, plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
• tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
• opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci
• možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky

c) vypracúva odborné stanoviská:
• k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve

Pri vykonávaní uvedených činností hlavný kontrolór úzko spolupracuje s oddeleniami obecného úradu.
Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru.
Hlavného kontrolóra do funkcie volí na dobu neurčitú obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastúpiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát polročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z jeho oprávnení.
Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

§ 16
Komisie


Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.
Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - je ním spravidla poslanec obecného zastupiteľstva - a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

Predseda komisie:
• riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze
• zostavuje plány činnosti
• organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
• zastupuje komisiu navonok.

Tajomník komisie:
• spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie
• zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie
• vedie písomné záznamy o schôdzach komisie
• zapezpečuje administratívnu agendu, súvisiacu s činnosťou komisie
• plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí

V obci sú vytvorené a pracujú tieto stále komisie:
1) finančná a pre správu obecného majetku
2) výstavby, plánovania a bytového hospodárstva
3) pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu
4) pre poľnohospodárstvo a vodné hospodárstvo
5) pre podnikateľskú činnosť, obchod, cestovný ruch a dopravu
6) pre ochranu životného prostredia
7) sociálna a zdravotnej starostiivosti

V prípade potreby a vhodnosti zriadi obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie, prípadne komisie zruší alebo rozčlení.
Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým investičným zámerom
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom, prenechaným obcí na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť obce, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce
Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.
Zásady rokovania a uznášania si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.
Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 17
Obecný úrad


Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zložený z pracovníkov obce.
Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva.

Obecný úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých hodnotení starostu,
d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou
f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh stanej správy prenesených na obec.
Prácu obecného úradu vedie a organizuje prednosta obecného úradu a starosta obce.
Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho zásady riadenia, organizačné členenie, organizačnú štruktúru úradu, pôsobnosť jednotlivých útvarov a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje organizačný poriadok Obecného úradu v Trnovci nad Váhom, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 18
Prednosta obecného úradu


Prednosta obecného úradu je pracovníkom obce, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh starostu obecné zastupiteľstvo.
Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi.
Funkciu prednostu obecného úradu v Trnovci nad Váhom môže vykonávať iba občan, ktorý má vysokoškolské vzdelanie, príp. úplné stredné odborné vzdelanie.

Prednosta obecného úradu plní najmä nasledovné úlohy:
- organizuje prácu obecného úradu
- zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu
- zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie
- podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.
Prednosta obecného úradu plní aj ďašie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta.

§ 19
Obecný požiarny zbor


V obci Trnovec nad Váhom pôsobí obecný požiarny zbor. Obecný požiarny zbor plní úlohy na úseku požiarnej ochrany podľa osobitných predpisov, najmä vykonáva: - požiarne zásahy, - záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach, - poskytuje technickú pomoc a vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia, - preventívno-výchovnú činnosť na úseku svojej pôsobnosti. Na čele obecného požiarneho zboru je veliteľ, menovaný do funkcie na dobu neurčitú obecným zastupiteľstvom na návrh starostu obce. Odvoláva ho z funkcie obecné zastúpiteľstvo. Veliteľ zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu.

§ 20
Obecná polícia


Na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh obce, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce a pokynov a rozhodnutí starostu obce bola zriadená v kat. územiach obce Trnovec nad Váhom obecná polícia.
Obecná polícia sa zriaďuje všeobecne záväzným nariadením.
Obecná polícia nesie názov " Obecná polícia Trnovec nad Váhom ".
Obecnú políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce.
Náčelník polície zodpovedá za svoju činnosť starostovi.
Podrobnejšiu úpravu organizácie polície, jej úloh a postavenia, povinnosti náčelníka polície a jej príslušníkov, vzťahy polície k orgánom obce a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje Štatút polície obce Trnovec nad Váhom.
Odmeňovanie pracovníkov obecnej polície sa riadi príslušnými právnymi predpismi o odmeňovaní pracovníkov obce.

Piata hlava
Hlasovanie obyvateľov obce (Miestne referendum)

§ 21
Hlasovanie obyvateľov obce


Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvo¬ja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh:
a) na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce
b) na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende
c) petície skupiny obyvateľov obce v počte 20% všetkých oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície

Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.
Hlasovanie obyvateľov obce je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnia hlasovania .
Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

Šiesta hlava
Verejné zhromaždenia obyvateľov obce

§ 22
Verejné zhromaždenia


Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, prípadne jej časti vždy:
- ak o to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov obce,
- ak o to požiada 1/4 poslancov obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.
Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.).
O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

Siedma hlava
Poslanci obecného zastupiteľstva

§ 23
Úvodné ustanovenia


Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 24
Práva a povinnosti poslancov


Poslanec je oprávnený najmä:
1. predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety
2. interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach, týkajúcich sa ich práce
3. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb. ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci
4. zúčastňovať sa na previerkach, kotrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce
5. požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach, potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie

Poslanec je povinný najmä:
1. zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní
2. zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený
3. dodržiavať Štatút obce Trnovec nad Váhom a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom
4. obhajovať záujmy obce a jej obyva teľov

§ 25
Vznik a zánik poslaneckého mandátu


Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia a zložením sľubu, končí dňom skončenia volebného obdobia. Mandát poslanca zanikne dňom. keď obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie rezignáciu (odstúpenie).
Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedl¬nenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.

§ 26
Náhrady poslancov


Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez porušenia pracovného alebo obdobného pomeru .
Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere .
Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí primeraná odmena.

Osma hlava
Vzťah obce k okolitým obciam

§ 27
Veci spoločného záujmu obce Trnovec nad Váhom a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.


Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

Deviata hlava

Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, symboly obce, čestné občianstvo a ceny

§ 28
Symboly obce


Symbolmi obce budú a) erb obce Trnovec nad Váhom
b) zástava obce Trnovec nad Váhom
c) pečať obce Trnovec nad Váhom.
Podrobné vyobrazenie obecných symbolov bude tvoriť príloha tohoto štatútu.

§ 29
Používanie obecných symbolov


Podrobnejšiu úpravu používania obecných symbolov stanoví obecné zastupiteľstvo v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

§ 30
Čestné občianstvo a ceny, odmeny


Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Trnovec nad Váhom.
O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do pamätnej knihy obce.
Podrobnosti pre udeľovania čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 31
Cena obce


Vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie, alebo ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju obce, ďalej významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti môže obecné zastupiteľstvo odmeniť udelením Ceny obce Trnovec nad Váhom.
Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci starosta, príp. aj občania obce.
Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
Ceny sú spojené s listinou o udelení Ceny obce Trnovec nad Váhom a peňažnou odmenou, ktorej výšku v každom konkrétnom prípade určí obecné zastupiteľstvo.
Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného .

§ 32
Odmeny


Starosta môže významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce oceniť udelením verejného uznania za zásluhy.
Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rovzoji obce.

Desiata hlava
Kronika obce Trnovec nad Váhom

§ 33
Kronika obce Trnovec nad Váhom sa vedie v úradnom jazyku príp. v jazyku národnostnej menšiny.


Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta obce.
Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v príslušnej komisii.

Jedenásta hlava
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

§ 34
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách


Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie povinnosti pri ochrane pred povodňami.
Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuova¬ného obyvateľstva, podľa možnosti ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živel¬nej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.
Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Záverečné ustanovenia
§ 35


Štatút obce Trnovec nad Váhom je základnou právnou normou obce Trnovec nad Váhom.
Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Štatút obce Trnovec nad Váhom bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Trnovci nad Váhom dňa 14. 12. 1994
Štatút obce Trnovec nad Váhom nadobúda účinnosť dňom 14. 12. 1994

V Trnovci nad Váhom dňa 14. 12. 1994

Ing. Július Rábek
starosta obce