Horný Jatov Vážení a milí rodáci z Horného Jatova a Kľučiarne,
Občianske združenie HORNOJATOVČAN si dovoľuje požiadať vás o zaslanie 2 % z dane odvedenej z príjmu v roku 2014 na bankový účet združenia č. SK97 3100 0000 0042 3018 8609 vedený v Sberbank Slovensko a.s. pobočka Šaľa

Týmto vašim vzácnym príspevkom podporíte aktivity združenia, ktoré sú deklarované v stanovách.

O podrobných informáciach, ktoré obsahujú postup a potrebné tlačivá sa môžete oboznámiť prostredníctvom týchto dvoch linkov:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/ http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/Obyvatelia tejto časti obce, ktorí sú v podstate samostatnou komunitou, oddelenou od zvyšku obce, majú svoje špecifické problémy.

Tí občania, ktorí si zakúpili byty v bytových domoch, patriacich predtým Sagrisu, museli riešiť ťažkosti s dodávkou elektrickej energie. Faktúry za jej spotrebu platili Sagrisu i naďalej. Obec im pomohla pri zriadení nových elektrických rozvodov. Zabezpečila sa projektová dokumentácia i povolenia. Investorom boli Západoslovenské energetické závody, a.s.

Stavba sa skolaudovala a obec pomohla i pri vybavovaní náležitosti týkajúcich sa žiadostí a pripojenia, ako aj s uzavretím zmlúv so Západoslovenskou energetikou.

Veľké problémy sú aj v zásobovaní vodou. Horný Jatov je zásobovaný vodou ktorá je tlačená do vodojemu vo vlastníctve dnešnej Farmy Jatov. Zásobovanie je nevyhovujúce pre všetkých zúčastnených a obec hľadá spôsoby, ako situáciu efektívne riešiť.

Vďaka dotácii z Nitrianskeho samosprávneho kraja a výzve miestnej akčnej skupiny Via Romanum obec pripravila projekt „Rozšírenie verejného informačného systému – časť Horný Jatov“.

Tento projekt bol úspešný a vďaka finančnému príspevku vo výške 2.676,25 Eur sa podarilo rozšíriť miestny rozhlas aj do tejto časti obce. Takto sa obyvateľom dostanú potrebné informácie o dianí v obci, či varovanie v prípade mimoriadnych udalostí.